קבוצת שטראוס

פרוייקט גיוון והכלה

טסטס

עיקרי היוזמה:

  • דהגדה
  • גדהדגה
  • כגכג
  • גכדג
  • כגד
  • כגד
  • כגד
  • כד
  • גכד
  • קכ

דהדגהדגהדגהדגה

 

דהה